Níže se předkládá znění smlouvy, která bude řídit uzavírání smluv na produkty a služby prostřednictvím webových stránek www.lachinata.cz ve vlastnictví AVEOLIA s.r.o. (dále poskytovatel). Souhlas s tímto dokumentem předpokládá, že uživatel:

  • Přečetl, rozumí a chápe zde uvedený text.
  • Že je osobou s dostatečnou způsobilostí k uzavírání smluv.
  • Že přijímá veškeré zde uvedené povinnosti.

Tyto podmínky zůstávají v platnosti na dobu neurčitou a budou se vztahovat na všechny smlouvy uzavřené prostřednictvím webových stránek poskytovatele www.lachinata.cz.

Poskytovatel si vyhrazuje právo tyto Podmínky jednostranně upravit, aniž by se to dotklo zboží nebo podpory prodeje, které byly získány před úpravou.

Totožnost stran

Na straně jedné dodavatel zboží nebo služeb dle smlouvy s uživatelem je AVEOLIA sro, se sídlem společnosti Masarykova 407/22 Brno 60200, Identifikační číslo: 059 75 727, telefonní číslo zákaznické linky 542 214 035, a na straně druhé Uživatel registrovaný na webových stránkách prostřednictvím uživatelského jména a hesla, za jejichž používání a ochranu plně odpovídá, a rovněž je odpovědný za pravdivost osobních údajů předaných poskytovateli.

Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je regulace smluvního vztahu koupě a prodeje, který vznikne mezi poskytovatelem a uživatelem v okamžiku, kdy uživatel vyjádří souhlas s procesem uzavření smlouvy online pomocí příslušného políčka.

Smluvní vztah koupě a prodeje spočívá v předání konkrétního produktu nebo služby za stanovenou cenu a jejich veřejném vystavení prostřednictvím webových stránek.

Postup uzavírání smlouvy

Postup uzavírání smlouvy může probíhat jedině ve španělském jazyce. V případě, že by mohl proběhnout v jiném jazyce, bude tento jazyk uveden před zahájením uzavírání smlouvy.

Uživatel bude moci přistupovat k službám nabízením poskytovatelem po přihlášení na webových stránkách a vytvoření uživatelského účtu. Pro tento účel musí uživatel poskytnout svobodně a dobrovolně osobní údaje, které budou požadovány.

Uživatel si vybere uživatelské jméno a heslo a zavazuje se k jejich řádnému užívání a že je neposkytne třetím osobám, dále že oznámí poskytovateli ztrátu nebo odcizení těchto údajů nebo možný nepovolený přístup třetí osoby tak, aby poskytoval mohl provést okamžité zablokování.

Uživatel si nebude moci zvolit jako uživatelské jméno slova, která by mohla jiné zmást a identifikovat ho jako člena podniku poskytovatele, ani nepříjemné, urážlivé a obecně protizákonné výrazy nebo takové, které nesplňují požadavky morálky a dobrých mravů.

Předání objednávek

Předání objednávky se uskuteční na adrese předání svobodně zvolené uživatelem. Poskytovatel tímto odmítá odpovědnost za nedodání produktu nebo služby v přímém důsledku falešných, nepřesných nebo neúplných údajů poskytnutých uživatelem, nebo pokud nebude možné předání uskutečnit z příčin mimo zavinění pro tento účel zvolené zasilatelské služby, například nepřítomnosti adresáta.

Aniž by byla dotčena platnost výše uvedeného, poskytovatel musí přijmout opatření požadovaná od řádného obchodníka, aby k dodání došlo v dohodnutém čase, a pokud tomu tak není, tedy co nejdříve ke spokojenosti jak odesílatele, tak adresáta, tudíž nebude možné přisuzovat odpovědnost proti poskytovateli.

Cena a lhůta platnosti nabídky

Ceny, které se uvádějí u každého produktu, nezahrnují daň z přidané hodnoty (DPH) nebo jiné daně, které se na ně mohou vztahovat, a v každém případě budou uvedeny v měně Česká koruna (CZK). Tyto výdaje s výjimkou výslovně uvedeného opaku nezahrnují výdaje na zaslání, manipulaci, balné, pojištění zásilek ani jiné dodatečné služby a přílohy k nabytým produktům či službám.

Ceny platné pro každý produkt budou zveřejněny na webových stránkách a aplikovány automaticky procesem uzavírání smlouvy v jeho poslední fázi. Zákazník souhlasí, že ekonomické ocenění některých produktů se může v reálném čase měnit. Taková změna bude v každém případě oznámena uživatelům předem.

Pro jakékoliv informace o objednávce bude mít uživatel k dispozici číslo telefonní zákaznické linky 542 214 035 nebo elektronická pošta s adresou e-mailu info@lachinata.cz. V každém případě se v předmětu zprávy nebo v telefonátu musí uvést číslo objednávky, které jí bylo přiděleno a uvedeno v elektronické zprávě potvrzující nákup.

Právo odstoupení

Uživatel bude mít k dispozici lhůtu 7 pracovních dní od data převzetí produktu na jeho vrácení. S výjimkou vrácení z důvodu vady produktu bude výdaje na zaslání hradit uživatel. V každém případě musí být produkt vrácen v původním obalu a v perfektním stavu.

Platný zákon a jurisdikce

Tyto podmínky se budou řídit nebo interpretovat španělskými zákony, pokud nebude výslovně uvedeno jinak. Poskytovatel a uživatel se dohodli, že jakýkoliv spor, který by mohl vzniknout ohledně produktů či služeb, které jsou předmětem těchto Podmínek, bude přednesen soudům v Česká Republika.