V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (dále jen “obecné nařízení o ochraně osobních údajů “) AVEOLIA. (dále jen “La Chinata”) objasňuje tuto politiku týkající se zacházení a ochrany osobních údajů.

Údaje o odpovědné osobě: Alejandro Martín Álvarez

Název společnosti: AVEOLIA

Obchodní jméno: LA CHINATA

Sídlo společnosti: Panská 393/6, Brno 60200

IČO: 08820856

Telefon: + 420 542 214 035

E-mail: info@lachinata.cz

Registrovaná v rejstříku: C 115481/KSBR vedená u krajského soudu v Brně

Název domény: www.lachinata.cz

Oblast působnosti

Tato pravidla platí pro:

Všechny ty, kteří navštíví webové stránky La Chinata, https://www.lachinata.cz.

Všechny ty, kteří budou dobrovolně komunikovat s La Chinata prostřednictvím e-mailu, chatu nebo vyplněním jakéhokoliv formálře nebo sběru osobních dat na webu La Chinata.

Všechny ty, kteří požádají o informace o produktech a službách La Chinata a pro všechny, kteří se rozhodnou zúčastnit na jakékoli obchodní akci společnosti La Chinata.

Všechny ty, kteří uzavřou smluvní vztah s La Chinata prostřednictvím koupě zboží.

Všechny ty, kteří využijou jakoukoliv jinou službu na webové stránce, která zahrnuje poskytnutí datových údaju pro La Chinata, anebo přístup k datům.

Všechny ty, kteří přímo, anebo nepřímo poskytli svůj souhlas aby mohly být jejich data použity a zpracovány společností La Chinata pro některý účel stanovený v této smlouvě.

Použí produktů a služeb společnosti La Chinata vyžaduje výslovné příjetí těchto zásad:

La Chinata varuje že, s výjimkou právního zastoupení, nemůže žadný uživatel a/nebo klient použít identitu jiné osoby a sdělovat jeho osobní údaje, takže údaje poskytnuné společnosti La Chinata musí být osobní údaje, odpovídající vlastní identitě, adekvátní, příslušný, aktuální a pravdivé. V tomto smyslu, je uživatel a/nebo klient jediná osoba výhradně zodpovědná za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody způsobené třetím osobám nebo La Chinatě při použití dat jiné osoby, nebo svých nepravdivých, chybných a nebo neaktuálních dat. Podobně uživatel a / nebo klient, který sděluje osobní údaje třetí osoby, bude zodpovědný za získání odpovídajícího oprávnění od zúčastněné strany, stejně tak za jeho důsledky.

Stejně tak, uživtale a/nebo klient který sděluje svá osobní data společnosti La Chinata prohlašuje, že je stařší 18-ti let, a v souladu s ustanovením českého práva, v opačném případě se zdrží poskytování techto informací. Veškeré poskytnutné údaje o nezletilé osobě vyžadují souhlas nebo předchozí povolení zákonných zástupců, ti jsou pak zodpovědní za poskytnutní údajů nezletilé osoby. Tato zásada bude uplatňována s ohledem na další podmínky, které se týkají ochrany osobních údajů se zvlaštním charakterem, sděleny prostřednictvím registračních formulářů, smluv a/nebo podmínek příslušných služeb.

Účel zpracování a sběru osobních údajů

La Chinata, odpovědná za zacházení s těmito údaji, bude uživatele informovat o různých způsobech zacházení s údaji a o souborech které schromaždují a uchovávají osobní údaje sdělené spolešnosti La Chinata. 

Účely schromažďování a zpracování údaju jsou následující:

Ve vztahu s “cookies”, které La Chinata používá pro prohlížení webových stánek (www.lachinata.cz), se ukládá a schromažduje informace v koncovém zařízení uživatele (počítač nebo mobilní zařízení) s cílem zlepšit jejich použití, s cílem zjistit potřeby uživatelů pro získaní informací pro statistické účely. V případě uživatelů, kteří jsou již zákazníky La Chinata, bude sloužit informace schromážené pomocí souborů cookie využívány pro přístup k nástrojům, které La Chinata poskytuje pro správu služeb. V každém případě mohou uživatelé nakonfigurovat svůj prohlížeč tak, aby zakázal nebo blokoval příjem všech nebo některých souborů cookie. Pro používání webových stránek není nutné, aby uživatel povolil instalaci cookies vyslaných webovou stránkou La Chinata, ačkoli to může omezit její používání. Pokud byl k udělení cookie přidělen souhlas, je potřeba jej odstranit, a to ve všech zařízeních uživatele a prostřednictvím různých prohlížečů.Veškeré informace o souborech cookie, které používá společnost La Chinata, jsou zveřejněny v zásadách cookies, které jsou k dispozici na adrese https://www.lachinata.cz/aviso-legal

V případě zaslání e-mailu společnosti La Chinata nebo sdělení osobních údajů prostřednictvím jiných prostředků, jako jsou kontaktní formulář, jehož účelem je sběr a zpracování takových údajů La Chinata je pozornost konzultací a žádostí o informace o produktech a službách La Chinata. V případě zaslání e-mailu do La Chinata týkající se jejich pracovních nabídek budou tyto údaje zpracovány, pro účast ve výběrových řízení personálu.

V případě formulářů La Chinata které vyplní zájemci o účast v některé z komerčních aktivit La Chinata bude cílem jim umožnit takovou účast, jakožto i zasílání obchodních a reklamních sdělení o službách La Chinata, pokud zúčastněná strana výslovně vyjádří svůj souhlas o shromažďování údajů. 

Bez ohledu na výše uvedené může zúčastněná strana kdykoli změnit své rozhodnutí, kdykoli si přeje, prostřednictvím prostředků poskytnutých společností La Chinata za tímto účelem.

V najímání služeb nabízených La Chinata, bude shromažďovat pouze osobní údaje, které jsou nezbytné pro stanovení smluvního vztahu a umožňuje poskytování služeb a náhrad za ně zákazníků, přičemž údaje shromažďovány a zpracovávány těchto účelů:

Hlavním účelem bude zachovat smluvní vztah uzavřený s klientem v souladu s povahou a charakteristikami služeb nebo smluvních produktů a kontakt společnost La Chinata se zákazníkem prostřednictvím e-mailu, telefonu nebo telefonního čísla, či jinými uvedenými způsoby. Odeslání dokumentace a informací týkajících se smluvních služeb, jakožto i zasílání komerčních a reklamních sdělení, nebo podobných informacích společností La Chinata poštou, e-mailem, telefonem, SMS nebo jiným prostředky uvedených klientem, pokud klient výslovně nevyjadří svůj nesouhlas v době uzavření smlouvy. 

Bez ohledu na to, zda se zákazník rozhodl nebo nechtěl obdržet obchodní informace od společnosti La Chinata, může zákazník kdykoliv, kdykoli si přejí, upravit své rozhodnutí prostřednictvím konkrétního oddílu, který je k tomu k dispozici v oblasti zákazníků nebo v přenesené podobě delegadopd@lachinata.es.

Pro zachování historických záznamů o obchodních vztazích během zákonem stanovených podmínek. 

V případech, kdy společnost La Chinata musí přistupovat a / nebo zpracovávat osobní údaje, ohledně nichž má klient status odpovědný nebo odpovědný za jednání, bude La Chinata považovat uvedené údaje za osobu odpovědnou za jednání v souladu s ustanoveními č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů podle toho, co je uvedeno v části nazvané “La Chinata zodpovědná za zpracování údajů”, která je součástí této zásady.

V souladu s ustanoveními zákona č. 25/2007 ze dne 18. října o uchovávání údajů týkajících se elektronických komunikací a veřejných komunikačních sítí společnost La Chinata informuje uživatele, že bude pokračovat v uchovávání a uchovávání určitých provozních údajů generovaných v průběhu vývoje komunikace, jakož i v jeho případě sdělit uvedené údaje příslušným orgánům vždy, když se shodují právní okolnosti uvedené v uvedeném zákoně.

Pro všechny tyto, nebo jiné účely, které se výslovně vyskytují ve zvláštních podmínkách, které se vztahují na odpovídající produkt nebo službu smluvně uzavřenou zákazníkem a výslovně přijatá zákazníkem.

Lhůty pro uchovávání osobních údajů 

Společnost La Chinata uchovává osobní údaje na dobu nezbytně nutnou pro plnění dříve podrobně popsaných účelů. Společnost La Chinata může uchovávat tyto údaje řádně zablokovaná během období, kdy mohou být odvozeny odpovědnosti ze vztahu se zákazníkem.

V případě datového objektu zachování z důvodu zákona č. 25/2018 ze dne 25. května o uchovávání údajů týkajících se elektronických komunikací a veřejných sítí komunikací bude jejich ochrannou dobou podrobná v uvedených nařízeních. 

Příjemci osobních údajů

Příjemci osobních údajů shromážděných společností La Chinata budou:

Zaměstnanci společnosti La Chinata při plnění svých povinností.

Dodavatelé společnosti La Chinata, kteří poskytují služeby, je-li to nezbytné pro jejich poskytování. Soudní nebo správní orgány, jakož i Státní bezpečnostní síly a sbory, v případě, že společnost La Chinata byla v souladu s platnými právními předpisy povinna poskytovat informace týkající se svých klientů a jejich služeb.

Ostatní osoby, které kvůli povaze služby mají přístup k údajům, které jsou jim poskytnuty, jsou podrobně popsány ve zvláštních podmínkách, které se vztahují na odpovídající produkt nebo službu smluvně uzavřenou zákazníkem a výslovně přijatá zákazníkem. 

Uživatelská práva a jejich výkon 

Uživatelé mohou kdykoli uplatnit následující práva uznaná RGPD: 

Právo na přístup: Uživatelé mají právo získat od společnosti La Chinata informace o tom, zda se s pracuje s jejimi osobními údaji, které se jich týkají, o přístupu k nim a o získání informací o provedeném zacházení. 

Právo na získání kopie vašich osobních údajů: Právo na opravu.Uživatelé mají právo na to, aby společnost La Chinata opravila jejich osobní údaje v případě, že jsou nepřesné nebo neúplné. 

Právo na omezení používání osobních údajů: Uživatelé mají právo požadovat omezení při zpracování svých osobních údajů, takže se na ně nevztahují operace zpracování, které by měly odpovídat v každém případě v případech uvedených v čl. 18 RGPD. 

Právo na přenositelnost: Uživatel má právo obdržet své osobní údaje, které se jej týkají, ve strukturovaném formátu, pokud jsou uvedené výhradně pro uživatele a byly poskytnuty těmito uživateli. 

Uživatelé mohou tyto práva uplatňovat následujícími způsoby: 

Jsou-li zákazníky registrovánými na webových stránkách La Chinata, mohou kontrolovat kdykoliv své osobní údaje prostřednictvím „Údajeo klientovi“, do které se vchází z https://www.lachinata.cz Nejednáli se o zakázníky La Chinata, mohou uživatelé vykonávat svá práva zasláním sdělení prostřednictvím e-mailu na adresu delegadopd@lachinata.es nebo zasláním požadavku doprovodu svého čísla OP nebo jiným platným právním dokumentem, který dokazuje vaši totožnost, adresované společnosti  ALEMARAL & Partners s.r.o., Panská 393/6, Brno 60200, IČO: 08820856, k rukám zákaznického servisu, které vymezuje právo jej vykonávat. V případě zjevně neodůvoděných požadavků si La Chinata vyhrazuje právo účtovat poplatek za administrativní náklady nebo právo odmítnout jednat na nich, v souladu s ustanoveními v článku: 12.5 GDPR.

Orgán dozoru

Uživatelé a / nebo klienti mohou kontaktovat příslušný místní kontrolní úřad, pokud se domnívají, že jednání provedené s ohledem na jejich osobní údaje nebylo provedeno v souladu s platnými právními předpisy.

Orgán pro kontrolu ochrany údajů ve České republice je úřad pro ochranu osobních údajů, jejíž kontaktní informace jsou k dispozici na svých internetových stránkách, konkrétně na adrese https://www.uoou.cz/ 

Mezinárodní předávánín údajů

V těchto produktech a službách společnosti La Chinata, v nichž jsou požadovány mezinárodní převody, je tato okolnost zahrnuta ve zvláštních podmínkách, které se vztahují na odpovídající produkt nebo službu smluvně zadané zákazníkem a jsou výslovně přijaty.

La Chinata zodpovědná za zpracování údajů

Podle článku 28 GDPR a souvisejících dohod zpracuje společnost La Chinata osobní údaje, u nichž klient má status odpovědného nebo odpovědného za zpracování, pokud je to nezbytné pro přiměřené poskytování smluvních služeb. V tomto případě bude La Chinata jednat jako zpracovatel v souladu s následujícími podmínkami: 

Společnost La Chinata zpracovává údaje pouze v souladu s pokyny odpovědného zákazníka a nepoužívá je k jinému účelu, než který je obsažen v této zásadě ochrany osobních údajů a / nebo v příslušných smluvních podmínkách. 

Splnění poskytování služeb, které motivují zpracování osobních údajů, bude zničeno, stejně jako jakákoli podpora nebo dokumenty, které obsahují jakékoliv osobní údaje nebo jakýkoli druh informací, které byly generovány během, pro a / nebo za poskytnutí služeb, který je předmětem odpovídajících podmínek. Bez ohledu na výše uvedené může společnost La Chinata uchovávat výše uvedené údaje řádně zablokované v době, kdy mohou být odpovědnosti odvozeny z jejího vztahu se zákazníkem.

V případě, že La Chinata používá data k jinému účelu nebo jej sděluje nebo používá v rozporu s touto zásadou ochrany osobních údajů a / nebo odpovídajícími smluvními podmínkami, bude také považována za odpovědnou za zpracování.

Společnost La Chinata je v souladu s článkem 28 GDPR povinna zachovávat patřičné profesní tajemství týkající se osobních údajů, ke kterým musí přistupovat a / nebo které se zabývají, aby bylo v každém případě vyhověno účelu Smluvních podmínek které jsou použitelné, a to jak během jejich ukončení, tak po jejich skončení, a zavázaly se k použití těchto informací pouze za účelem poskytnutým v každém případě a vyžadovat stejnou míru závazku pro každou osobu ve vaší organizaci podílet se na jakékoli fázi zacházení s odpovědnostmi zákazníků v oblasti osobních údajů. V souladu s ustanoveními GDPR platí následující pravidla týkající se formy a způsobů přístupu k datům pro poskytování služeb.

Přístup a / nebo zpracování údajů společností La Chinata, aniž by byly dotčeny konkrétní právní předpisy, které mohou být použitelné v jednotlivých případech, nebo ty, které přijme La Chinata z vlastního podnětu, podléhají nezbytným bezpečnostním opatřením : 

Zajistit důvěrnost, integritu, dostupnost a trvalou odolnost systémů a služeb.

Rychle obnovit dostupnost a přístup k osobním údajům v případě fyzického nebo technického incidentu.

Pravidelně ověřovat, vyhodnocovat a hodnotit účinnost technických a organizačních opatření prováděných za účelem zajištění bezpečnosti léčby.

Pseudonymizujte a šifrujte osobní údaje, je-li to možné.

Zákazník pověřuje společnost La Chinata, jako osobu odpovědnou za zpracování, subdodavatelskou smlouvu se třetími stranami, jménem klienta, skladovacími službami, úschovou záložních kopií dat a bezpečnosti a těmi, které jsou nezbytné pro umožnit poskytování smluvních služeb, přičemž ve všech případech respektuje povinnosti vyplývající z GDPR a jeho rozvojových předpisů. Zákazník může kdykoli navštívit La Chinata, aby zjistil identitu subdodavatelských subjektů za účelem poskytování uvedených služeb, které budou jednat v souladu s podmínkami uvedenými v tomto dokumentu a předtím, než s La Chinatou uzavře smlouvu o léčbě údajů podle čl. 28.4 GDPR. 

Klient povoluje podniku La Chinata provádět níže uvedené akce za předpokladu, že jsou nezbytné pro provedení poskytování služeb. Uvedené oprávnění se omezuje na opatření (kroky) nezbytné pro poskytování každé služby a maximální trvání spojené s platností příslušných smluvních podmínek:

Provádět zpracování osobních údajů na přenosných zařízeních pouze uživateli nebo uživatelskými profily přiřazenými k poskytování služeb.

Provést ošetření mimo prostory klienta nebo La Chinata pouze u uživatelů nebo profilů uživatelů přiřazených k poskytování služeb.

Vstup a výstup médií a dokumentů obsahujících osobní údaje, včetně osobních údajů a / nebo příloh k e-mailu, mimo prostory pod kontrolou zákazníka odpovědného za zpracování.

Společnost La Chinata neodpovídá za porušení povinností vyplývajících z GDPR nebo odpovídajících předpisů o ochraně údajů uživatelem a / nebo klientem v souvislosti s jejich činností a která se týká provedení smlouvy nebo obchodních vztahů, které se připojují k La Chinata. Každá strana musí čelit odpovědnosti vyplývající z vlastního porušení smluvních povinností a samotných předpisů. 

Žádná položka